Prof.Ass.Dr. Mimoza Ibrani

Prodekane për çështje akademike
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896


Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor


Fushat dhe valët elektromagnetike
Rrjetet komunikuese
Hyrje në bioelektomagnetikë

Mësimdhënës në lëndët niveli Master

Teoria e fushës elektromagnetike
Kompatibiliteti elektromagnetik

----------------------------------------------------
* Biografia - CV