Dekani i Fakultetit

Prof.Dr.  Enver Hamiti
Dekan

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
Bregu i Diellit, p.n.10000 Prishtinë Republika e Kosovës
Tel.: +381(0)38 554 896       ext.102
Fax.: +381(0)38 542 525
Mail.: [email protected]

Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor

Telekomunikacionet
Qarqet analoge komunikuese
Mikrovalët dhe antenat

Mësimdhënës në lëndët niveli Master


Anternat
Sistemet mikrovalore
Komunikimet pa tela

----------------------------------------------------
* Biografia - CV