Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike - Doktoraturë

Planprogramet për gradën Doktor i Shkencave në programet e studimit:

1. 
Automatikë
2. 
Shkenca Kompjuterike

3.  Telekomunikacion

Planprogrami për gradën Doktor i Shkencave në programin e studimeve:

4.  Sistemet Energjetike dhe Elektronika Energjetike