Prof.Asoc.Dr. Avni Skeja

Profesor i asocuar
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896
Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor

Automatika
Sistemet e rregullimit automatik
Sistemet jolineare të rregullimit

Mësimdhënës në lëndët niveli Master

Sistemet optimale
Automatizimi i proceseve
Sistemet adaptive

----------------------------------------------------
* Biografia - CV
* Punimi Doktoraturës
* Punimi Magjistraturës
* Publikimet Shkencore
* Mobiliteti