Dr.sc. Lavdim Kurtaj, Mr.sc.

Shef i departamentit të Automatikës
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896
Mësimdhënës në lëndët nivei Bachelor

Mikroprocesorë dhe mikrokontrollerë
Sistemet digjitale të rregullimit
Bazat e robotikës
Dirigjuesit e programueshëm logjik

Mësimdhënës në lëndët nivei Master

Senzorët dhe shndërruesit
Rrjetet neurale

----------------------------------------------------
* Biografia - CV