Prof.Dr. Ruzhdi Sefa

FIEK
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896


Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor

Bazat e elektroteknikës
Qarqe elektrike
Shkathtësi komunikuese
Burimet e ripërtëritshme të energjisë

Mësimdhënës në lëndën niveli Master

Analiza e sistemeve elektroenergjetike
Cilësia e energjisë elektrike
Efiçenca e energjisë
----------------------------------------------------
shif CV:
* Biografia - CV - Shqip

* Biografia - CV - English