Prof.Dr. Lule Ahmedi

Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554896 / 102 or 237
http://luleahmedi.uni-pr.edu

Mësimdhënës në lëndët nivei Bachelor

Baza e të dhënave
Interneti
Programimi në Internet
Modelet e të dhënave dhe gjuhët e pyetësorëve (zgjedhore)
Gërmimi i të dhënave (zgjedhore)
Nxjerrja e informatave (zgjedhore)

Mësimdhënës në lëndët niveli Master
Uebi semantik
Metodologjia e hulumtimit shkencor
Seminar në sisteme të informacionit (zgjedhore)
 
----------------------------------------------------
* Biografia - CV