Afatii provimeve, Prill 2021

23 Prill 2021
SHARE

Studentët kanë të drejtë të paraqesin deri në 2 provime. Paraqitja e provimeve fillon me datën23/04/2021 dhe zgjat deri më datën 30/04/2021.

Provimet organizohen sipas orarit:

05/05/2021  09:00 

Gjuhë programuese, Algoritmet dhe struktura e të dhënave, 

Materiale elektroteknike  

Lëndët zgjedhore të semestrit të katërt bachelor  

Lëndët zgjedhore të semestrit të pestë bachelor   

Lëndët zgjedhore të semestrit të parë, dytë dhe të tretë master  

Algoritmet e Avancuara , Algoritmet e Inspiruara nga natyra 

 

05/05/2021 15:00

Automatika, Fizikë 1, Fizikë 2, Interneti 

 

06/05/2021 09:00

Qarqet digjitale, Gjuhë angleze, Shkathtësi komunikuese   

 

06/05/2021  15:00 

Programimi i orientuar në objekte, DALK master  

Lëndët zgjedhore të semestrit të gjashtë bachelor   

 

11/05/2021 09:00 

Matematika 1, Matematika 2, 

Elektroenergjetika, 

Bazat e të dhënave,  

Lëndët obligative të semestrit të gjashtë bachelor 

 

11/05/2021 12:00

Matematika 3 (E+K) 

 

11/05/2021 15:00 

Bazat e elektroteknikës, Qarqe elektrike, 

Lëndët obligative të semestrit të katërt bachelor  

Matje elektrike, Sigurimi Informacioni master 

Lëndët obligative të semestrit të parë master

 

12/05/2021  09:00

Elektronika,  

Lëndët obligative të semestrit të pestë bachelor, 

Paradigmat Programuese master 

 

12/05/2021  12:00

Sinjalet dhe sistemet, Perpunimi digjital i sinjaleve

Intelegjenca Artificiale master,

Lendet obligative te semestrit te dyte dhe trete master

 

Provimet të organizohen duke respektuar rekomandimet dhe udhëzimet e IKSHP, duke ruajtur distancën fizike 1.5-2m, ku studentët dhe personeli akademik duhet të jenë të pajisur me maska dhe doreza.

 

Prishtinë, 23.04.2021

Nga Dekanati