Studentët e doktoratës dhe stafi i FIEK-ut morën pjesën në seminarin trajnuese për mbikëqyrje dhe mentorim në studime të doktoratës

18 Maj 2021
SHARE

Ky seminar është organizuar në kuadër të projektit të skemës Erasmus+ për themelimin e qendrës kombëtare për kërkime shkencore në TIK (PhDICTKES). Qëllimi i këtij seminari ishte shkëmbimi i përvojave të mentorimit të studentëve të doktoratës me universitetet partnere në këtë projekt që përfshinë Universitetin Lineasu në Suedi, Universitetin NTNU në Norvegji dhe South-East European Research Center dhe partnerët lokal në vend. Tematikat e këtij seminari përfshinë temat që nga regjistrimi i studentëve në studime të doktoratës e deri te përfundimit i studimeve. Në kuadër të seminarit janë diskutuar edhe temat siç janë: metodologjitë e hulumtimeve shkencore/etike, si dhe janë ndarë përvojat nge mentorët/dhe studentët ekzistuese të universiteteve partnere.