Afatin i Nentorit 2022

25 Nëntor 2022
SHARE

NJOFTIM për organizmin e afatit të provimeve  Nëntori 2022 
Studentët kanë të drejtë të paraqesin deri në 2 provime.  
Paraqitja e provimeve fillon me datën 23/11/2022 dhe zgjat deri më datën 30/11/2022. Provimet organizohen sipas orarit: 

 

02/12/2022 15:00 
Gjuhë programuese(Bazat e Programimit 1), Algoritmet dhe struktura e të dhënave (Bazat e Programimit 2), 
Automatika, Arkitektura e Kompjuterëve, Programimi Sistemor (master), 
Lëndët zgjedhore të semestrit të katërt bachelor 
Lëndët zgjedhore të semestrit të pestë bachelor 
Lëndët zgjedhore të semestrit të gjashtë bachelor, 
Lëndët zgjedhore të semestrit të parë, të dytë dhe të tretë master Siguria e Informacionit (master). 


03/12/2022 09:00 
Fizikë 1, Përpunimi digjital i sinjaleve, Praktikumi  matematik, Programimi i orientuar në objekte, Komunikimi Njeri-Kompjuter  

03/11/2022 12:00 
Gjuhë angleze, Shkathtësi komunikuese, Bazat e Inxhinierisë Elektrike I (Bazat e 
Elektroteknikes), Bazat e Inxhinierisë Elektrike II (Qarqe Elektrike),  
Bazat e të dhënave, Matje elektrike,  Dizajni dhe analiza e softuerit (master). 


09/12/2022 15:00 
Fizikë 2, Interneti, Lëndët obligative të semestrit të katërt bachelor, Lëndët obligative të semestrit të gjashtë bachelor, Algoritmet e Avancuara (master), Algoritmet e Inspiruara nga natyra (master), DALK (master). 


10/12/2022 09:00 
Matematika 1(Algjebra lineare dhe kalkulus 1), Matematika 2 (Algjebra lineare dhe kalkulus 2), Elektronika, Përgatitja dhe vizualizimi i të dhënave Master 

10/12/2022 12:00 
Matematika 3 (E+K), Materiale elektroteknike, Lëndët obligative të semestrit të parë master, Uebi Semantik (master), Inteligjenca Artificiale (master). 

10/12/2022 15:00 
Qarqet digjitale, Sinjalet dhe sistemet,  `Lëndët obligative të semestrit të pestë bachelor, 
Paradigmat Programuese master, Lëndët obligative të semestrit të dytë dhe të tretë master.