Doktoraturë

Planprogramet për gradën Doktor i Shkencave në programet e studimit:

1.  Automatikë
2.  Shkenca Kompjuterike
3.  Telekomunikacion

Planprogrami për gradën Doktor i Shkencave në programin e studimeve:

4.  Sistemet Energjetike dhe Elektronika Energjetike