Bashkëpunime me institucione publike

Lista e institucioneve publike me të cilat Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike ka nënshkruar marrveshje të bashkëpunimit dhe/ose, përmes stafit të vet akademi, ofron shërbime profesionale:

• Këshilli Gjyqësor i Kosovës (https://www.gjyqesori-rks.org/)

• Administrata Tatimore e Kosovës (https://www.atk-ks.org/)