PhDICTKES

Projekti: The development and implementation of a PhD Program in ICT for the Kosovo Education System (PhDICTKES).

PhD ICT KES është një projekt i mbështetur nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit Erasmus+ Key Action 2 dhe i udhëhequr prej Universitetit Linnaeus, Suedi. Projekti është planifikuar të implementohet brenda tre viteve nëntor 2019 deri më nëntor 2022.

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” (UP) është i vetmi Institucion i Arsimit të Lartë në Kosovë i cili për vite të tëra ka ofruar programe të studimit PhD në fushën e TIK-ut (PhD në Inxhinieri Kompjuterike), dhe është aktualisht në fazën e akreditimit me një program të ri të studimit PhD në këtë fushë. Për më tepër, UP-ja është i vetmi universitet në vendin tonë me traditë dhe i akredituar tashmë në të trija nivelet e studimit, ato baçelor, master, dhe PhD në Inxhinieri Kompjuterike, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike.

Qëllimi i projektit është që të angazhohemi për të ofruar një sërë rekomandimesh lidhur me studimet PhD karshi nevojave të Kosovës, gjegjësisht për të zhvilluar një kurrikulë model, si dhe një udhëzues dhe dokumente strategjike dhe rregullative rreth implementimit të saj. Më tej, planifikohet të themelohet një “Shkollë Kombëtare PhD në TIK” e cila do të fasilitonte studimet PhD në këtë fushë në Kosovë bazuar në përvojën e universiteteve të vendeve partnere të BE-së të cilat janë pjesëmarrëse në projekt. Përveç akademisë, edhe Ministria e Arsimit dhe e Shkencës, dhe trupi akreditues i Kosovës janë të përfshira në implementimin e projektit për të mbuluar çështjet që kanë të bëjnë me politikat në studimet PhD, si dhe përfaqësues të biznesit në mënyrë që të përmbyllet cikli i palëve me interes që do të formësojnë dhe mbështesin studimet PhD në fushën e TIK-ut.

UP-ja ka mundësinë të përfitoj nga projekti duke zgjeruar pervojat e saj në dizajnimin, zhvillimin dhe implementimin e kurrikulave të nivelit PhD në fushën e TIK-ut duke pasur parasysh përvojën e universiteteve partnere nga BE-ja të cilat janë pjesëmarrëse në projekt, dhe duke e përfshirë stafin e tij dhe studentët në projekt, por gjithashtu duke vendosur infrastrukturë të re për hulumtime shkencore, si dhe duke i avancuar praktikat e saj në përkrahje të studimeve PhD në fushën me prosperitet të TIK-ut në Kosovë.

Konsorciumi i projektit përbëhet prej:

 • Linnaeus University, Suedi – Fituesi i grantit (Lnu)
 • Norvegian University of Science and Tehcnology, Norvegji (NTNU)
 • South East Research Center, Greqi (SEERC)
 • Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” (UP)
 • Universiteti I Biznesit dhe Teknologjisë (UBT)
 • Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti” (UHU)
 • Ministria e Arsimit dhe e Shkencës (MASH)
 • Agjencia Kosovare e Akreditimit (AKA)

Pajisjet ne FIEK permes projektit PhDICTKES

Për t’u informuar më shumë rreth projektit, ju lutem vizitoni Uebsajtin:

https://phdictkes.eu/

 

-----------------------------------------

 

Project: The development and implementation of a PhD Program in ICT for the Kosovo Education System (PhDICTKES).

PhD ICT KES is an EU funded project within the Erasmus+ Key Action 2 program and led by the Linnaeus University, Sweden. The project is planned to be implemented within three years Novermber 15th 2019 to November 14th 2022.

University of Prishtina “Hasan Prishtina” (UP) is the only Higher Education Institution in Kosovo which has for years been providing PhD study programs in the area of ICT (PhD in Computer Engineering), and is currently in the phase of accreditation with a new PhD study program in the field. Moreover, UP is the only university in the country with tradition and accredited in all three levels of studies, bachelor, master and PhD in Computer Engineering, Faculty of Electrical and Computer Engineering.

The aim of the project is to engage in providing a set of recommendations for PhD studies suited to Kosovo needs, namely to develop a curricula model as well as guidelines, strategy and regulatory documentation on its implementation. Further, a “National PhD in ICT School” is to be established to facilitate the PhD studies in the field for Kosovo following the experiences from EU partner country universities participating in the project. Apart from academia, the Ministry of Education and Science, and the accreditation body in Kosovo are also involved in the project implementation to cover the policy issues related to the PhD studies, as well as business representatives to close the cycle of parties of interest to shape and support the studies in this field in PhDs.

The UP has the chance to benefit from the project by extending experiences in designing, developing and implementing curriculas at the PhD level in the field of ICT given the experience of the partner universities from the EU participating in the project, and through involving its staff and students in the project, but also by setting up new research infrastructure, as well as advancing its practices in support of PhD studies in the prospective field of ICT for Kosovo.

The project Consortium is constituted of:

 • Linnaeus University, Sweden – the Grantholder (Lnu)
 • Norvegian University of Science and Tehcnology, Norway (NTNU)
 • South East Research Center, Greece (SEERC)
 • University of Prishtina “Hasan Prishtina” (UP)
 • University of Business and Technology (UBT)
 • University of Prizren “Ukshin Hoti” (UHU)
 • Ministry of Education and Science (MASH)
 • Kosovo Accreditation Agency (AKA)

Devices at FIEK through the PhDICTKES project

To get more informed about the project, please visit the project Website at:

https://phdictkes.eu/