NJOFTIM për organizmin e afatit të provimeve Prill 2022

15 Prill 2022
SHARE

Studentët kanë të drejtë të paraqesin deri në 2 provime. 
Paraqitja e provimeve fillon me datën 20/04/2022 dhe zgjat deri më datën 27/04/2022. 
Provimet organizohen sipas orarit:

30/04/2022, 09:00

Gjuhë programuese, 
Algoritmet dhe struktura e të dhënave, 
Bazat e të dhënave, 
Lëndët zgjedhore të semestrit të katërt bachelor 
Lëndët zgjedhore të semestrit të pestë bachelor 
Lëndët zgjedhore të semestrit të gjashtë bachelor,
Lëndët zgjedhore të semestrit të parë, të dytë dhe të tretë master 
Siguria e Informacionit Master 

30/04/2022, 12:00 
Fizikë 2, Interneti, Sinjalet dhe sistemet, Përpunimi digjital i sinjaleve, Praktikumi 
matematik, Programimi Sistemor Master 

30/04/2022, 15:00 
Gjuhë angleze, Shkathtësi komunikuese, Bazat e Inxhinierise Elektrike I (Bazat e 
Elektroteknikes), Bazat e Inxhinierise Elektrike II (Qarqe Elektrike), Matje elektrike, 
Dizajni dhe analiza e softuerit Master

06/05/2022, 15:30 
Programimi i orientuar në objekte*, 
Lëndët obligative të semestrit të katërt bachelor, Lëndët obligative të semestrit të 
gjashtë bachelor, Fizikë 1, Algoritmet e Avancuara Master, Algoritmet e Inspiruara 
nga natyra Master, DALK master,

07/05/2022, 09:00 
Matematika 1(Algjebra lineare dhe kalkulus 1), Matematika 2(Algjebra lineare dhe 
kalkulus 2), Elektronika, Pergatitja dhe vizualizimi I te dhenave Master

07/05/2022, 12:00 
Matematika 3 (E+K), 
Materiale elektroteknike, 
Lëndët obligative të semestrit të parë Master,
Uebi Semantik Master

07/05/2022, 15:00 
Automatika, Inteligjenca Artificiale Master, Qarqet digjitale, 
Lëndët obligative të semestrit të pestë bachelor, 
Paradigmat Programuese master, Lëndët obligative të semestrit të dytë dhe të tretë 
Master 

Nga Dekanati