Afati i Prillit - Njoftim

08 Prill 2023
SHARE

NJOFTIMpër organizmin e afatit të provimev,Prill 2023

Studentët kanë të drejtë të paraqesin deri në 2 provime

Paraqitja e provimeve fillon me datën 18/04/2023 dhe zgjat deri më datën 25/04/2023.

Provimet organizohen sipas orarit:

27 Prill 2023, 16:30
Fizikë 1, Fizikë 2
Arkitektura e Kompjutereve, Teknologjitë e internetit, Mikroprocesorët dhe Mikrokontrollerët (EAR/Semestri III), Programimi Sistemor Master, Lëndët zgjedhore të semestrit të katërt bachelor
Lëndët zgjedhore të semestrit të pestë bachelor
Lëndët zgjedhore të semestrit të gjashtë bachelor,
Lëndët zgjedhore të semestrit të parë, të dytë dhe të tretë master, Siguria e Informacionit Master

28 Prill 2023, 15:00
Përpunimi digjital i sinjaleve, Praktikumi matematik, Programimi i orientuar në objekte, Praktikum në Matlab, Komunikimi Njeri-Kompjuter

28 Prill 2023, 17:00
Gjuhë angleze, Shkathtësi komunikuese, Bazat e Inxhinierisë Elektrike I (Bazat e Elektroteknikes), Bazat e Inxhinierisë Elektrike II (Qarqe Elektrike),
Bazat e të dhënave, Matje elektrike/Matjet elektronike, Dizajni dhe analiza e softuerit Master

12 Maj 2023, 15:00
Gjuhë programuese (Bazat e Programimit 1), Algoritmet dhe struktura e të dhënave (Bazat e Programimit 2), Automatika, Sinjalet dhe Informacionet (TIK), Interneti (Programimi ne ueb I), Lëndët obligative të semestrit të katërt bachelor, Lëndët obligative të semestrit të gjashtë bachelor, DALK master.

13 Maj 2023, 09:00
Matematika 1(Algjebra lineare dhe kalkulus 1), Matematika 2 (Kalkulus 2), Elektronika, Përgatitja dhe vizualizimi i të dhënave Master, Programimi Sistemor Master

13 Maj 2023, 12:00
Matematika 3 (E+K), Materiale elektroteknike, Lëndët obligative të semestrit të parë Master, Uebi Semantik Master, Inteligjenca Artificiale Master, Algoritmet e Inspiruara nga natyra Master, Algoritmet e Avancuara Master

13 Maj 2023, 15:00
Qarqet digjitale, Sinjalet dhe sistemet, Lëndët obligative të semestrit të pestë bachelor,
Paradigmat Programuese master, Lëndët obligative të semestrit të dytë dhe të tretë Master


Nga Dekanati